مقاله عدنان ذبیحی در وصف ملاحامد بیسارانی

له سه ر مه لا حامیدی بیسارانی

ته سه ووف میژوویه کی هاوشانی له دایکبو نی مروفی هه یه وله ئایینه کانداتوخ تر،به ریکخراوه تروپته وترئه بیته وه.ره نگدانه وه ی ته سه ووف له ئه ده بی کوردی به گشتی وئه ده بی هه ورامان به تایبه تی جیگای باس کردنیکی دوورودریژوپیویسته.له زوریک له ئاسه واره ئه ده بیه میژووئیه کانمانداگه لیک وشه ی وه کووسوفی ،خه لیفه وشیخ،زاهیدوزوهد،ته قواوتاعه ت کار،ره داوه دوش وپه شمینه پوش،چله نشین وگوشه گیر،ته ریقه ت وشه ریعه ت و...ده بینین.ئه وه ی میژووی ئه ده بی ئیمه له که یه وه تیکه لاوی ئه م وشانه یه بورابردوویه کی دوورودریژده گه ریته وه که نیازی به لیکدانه وه ی وردوپسپورانه یه .باسی ئه م بونه یه ریزگرتنه له یادی بیرومه ندوونووسه ریکی به تواناله م بواره داکه قه له میکی ریک وپیک وهه ره ره نگینی هه بوه وشانی له شانی نووسه ران وئه دیبانی دراسی داوه.

   مه لا حامیدی کوری مه لاعه لی بیسارانی له دایک بووی سالی 1223ی کوچی مانگی یه له شاره دی بیساران که به ماوه ی نزیک به دووسه دسالیک پاش گه وره شاعیری به ناوبانگ مه لا مسته فای بیسارانی هاتوته دنیاوه.ئه م زانائه دیب وئائینیه سه ربه به ره وبنه ماله یه که پیش وپاش خوی به مه لایه تی ژیاون.

له سه ر ژیان وبابه ته کانی په یوه ندی داربه به سه رهاتی مه لاحامیده وه ناروم .چه ند خالیک له سه ربیروراونووسراوه کانی ده خه مه روو.له پال ئه وه ش ره نگدانه وه ی شیخایه تی وته سه ووف له ئه ده بی رابردوو سه رده م دا باس ده که م.به ر له هه مووشتیک پیویسته ئاماژه بکه م هه رئه وه ی که سیک له وسه رده مه داهه ستابیت،قه له می به ده سته وه گرتبیت وبه ریک وپیکی له سه ررابردووسه رده می خوی نووسیبیت وده قه ئه ده بیه کانی لیکدابیته وه چوونکه که لینیکی بووشایی نه نووسینی له ئاسه واری رابردووی کوردداپرکردوه ته وه جیگای پی زانین ونیشانه ی بویری وئازایه تی یه.بیگومان مه لاحامیدله فه ننی نووسینی باوی ئه وسه رده مه دا هیچی که م نه بوه .شاره زای زمانه کانی عاره بی وفارسی وته نانه ت له نووسین ووه رگیران ولیکدانه وه ش به سه ریاندازاله .له سه ره تای ئاسه واره کانی مه لا حامیدداکه تیکه لاوی نه زم ونه سریکی ریک وپیکه ئه م خامه ره نگیینیه ده رده که وی.کاتیک له سه ره تای لیکدانه وه ی مه سنه وی و ریاض المشتاقین ده روانین ئه و په ری جوانکاری له نووسینی سه رده می مه لاحامیدداده بیندری:

حقیرمرکزدایره عجزوقصوروسرگردانی،حامدبن ملاعلی معروف به بیسارانی عفاالله عنهما وشرفهمابشرف لقائه بعد از انکه مدتی ازعمرنفیس صرف متاع خسیس هوای نفس پرتلبیس کردوقریب بیست سال گاهی درتحصیل علوم رسمیه میان فقهای رسمی ودمی به لهولعب وظرافت ومناسب خوانی چنانکه اقتضای شعبه ی جنون عنفوان جوانی است،با ابنای زمان اوقات رابه سربرده ودراین اثنا از طلبه های علوم گاهی اوصاف ونعوت شاهبازان قله ی لاهوت ویکه تازان عرصه ی جبروت وگردن فرازان تخت ملکوت راو...

له شیوه وده قی نووسینداله ریاض المشتاقین سه بکی سه عدی شیرازی به کارهیناوه ونه زم ونه سریکی ریک وپیکی تیکه ل به یه ک کردوه.هه رچه نده له ناوه روک وبیروراداله گه ل سه عدی جیاوازه وزورتر به مه ولاناوه نزیکتره وبه زوری هه م له شیعره کانی به هره ده گری وهه م له ژیر کاریگه ری ئه و شیعرده نووسی.هه لبه ته جگه له مه ولاناش له حافیزونیزامیش به هره ده گری بو وینه له ژیر کاریگه ری غه زه لیکی حافیز به ناوی ای پادشاه خوبان دادازغم تنهایی داده لی:

ای پادشاه خوبان داد ازغم پنهانی                  وی سرور محبوبان فریادزحیرانی

دل بی تو به جان آمدازسوزش مشتاقی     جان بی تو درافغان است ای قبله ی روحانی

بازآی که بازآیدبازی که پریدازدست                کم گوی که نایدبازتیرازپس پرانی

ماقمری کوکوگوتوسرولب جویی                     مابلبل دستان زن تو غنچه ی بستانی

ماماهی بی آبیم تولجه ی بی پایان                   ماخسته ی بیتابیم توعیسی لقمانی

محروم مکن ما راازفیض لقای خویش                    بگذرزخطای ما ای رحمت رحمانی

ماگرچه گنهکاریم هم عفوطمع داریم                  درپوش گناه ما چون مظهرغفرانی

گرتیغ زنی صدبارماروی نپیچانیم                        شرط است تونیزازمارخساره نپیچانی

مااشک ندم ریزان بادردوغم آویزان                        ازغصه وجود مانزدیک به ویرانی

تاچند به گفت آریم مارازدل خودرا                   ناگفته همی دانی ننوشته همی خوانی

که مسره عی دوایی به هره گرتنه له نیزامی.

کارلیکردنی  سه عدی،مه ولانا،نیزامی وحافیزله سه ر مه لاحامیدبه بروای من هویه که ی ئه وه بوه له سه رده می مه لاحامید،پیش وپاش ئه ویش ته نانه ت تائه م سه رده مانه ش له مزگه وت وحوجره وخانه قاکاندا پاش فیربوون وته واو کردنی قورئان،گولستان وبووستانی سه عدی ودیوانی حافیزومه ولاناخویندراوه.

به ئاسه واره کانی مه لاحامیدداده رده که وی که خولیای چه شنه عیرفانیکی وه کوو مه ولانابوه گه رچی به ته واوی وه کوو یه ک نین وزور خالی جیاوازیشیان هه یه.

ئه وشیخ ومه شایه خانه ی مه لاحامید له سه ری نووسیون وشیعری پیا هه لگوتون جیا له پله وپایه ی ئایینیان ئه وه شیان جیگای پی زانیینه که خانه قاو ته کیه یان شوینی وانه وتنه وه وفیره زانیین کردن وپی گه یاندنی زاناو مه لایانی ئایینیه.به جوریک ته نانه ت له ولاتانی دوور ودراوسیشه وه که سانیکی تر روویان کردوته باره گایان وله وی به هره  یان گرتوه وحه ساونه ته وه.واشیان له م مه لبه نده کردوه  که بو زانین وئایین ناوه ندیک بیت وناویشی ده ر که وی.هه ر وه کووله ریاض المشتاقین دادیاره جیا له سه دان مه لا وزانای ئا یینی ناوخو که زوریکیان له ئه ده بیشداده ستیان هه بوه که سانیکی ده ره کیش له باره گای مه ولانا خالیدی شاره زووری وشیخ ئوسمانی سه راجه دیینی ژیاون وپی گه ییون.دیاره جگه له باری زانیینی ئایینی هو گری ئه م دوو که سایه تیه به زانیینه کانی تره وه به تایبه ت شیعروئه ده ب له سه رئه م ره وته کاریگه ر بوه.لیره ئه م پرسیاره دیته به ره وه له په یوه ندی نیوان خانه قاو ئه ده ب ئایا خانه قا بو خزمه تی ئه ده به یان ئه ده ب بو خا نه قایه؟ئایا خانه قا بو خزمه تی کومه لگایه یان کومه لگا بو خانه قا نشیینه کان؟ده بیندری که له خانه قاوانه ده وتری ،مه لا وزانای ئایینی پی ده گه ن، به لام ئایا ئه و مه لا زانا ئایینیانه  بویان هه یه پاشان  سه ربه ست بن وبه دوور له خانه قا بو شاخه کانی تری ئه ده ب وزانیین په ل بهاویژن؟...یان هه رئه و فیره زانیین وپه روه رده کردنه سه ره تا وده س پیکردنیکه که دواتر به تواوی ده که ویته خزمه تی خانه قاو هه تا ئا خریش ده مینیته وه!یان به جوریکی تر له م په یوه ندی یه که هه ردوو لایه ن ره ول ده گیرن هه م خانه قا وهه م ئه ده ب سوود ده بیینن ویه کتر گه ش ده که نه وه؟.ئه مه پرسیاریکه که نیازی به لیکدانه وه ی وردوزانستی وکومه لناسانه یه که هیوادارم دواتر شی بکریته وه.

هه لبه ت ته سه ووف له ولاتی ئیمه دا گه لیک کونتر وریشه دارتر له ده ورانی مه ولانا خالیده.چوونکه له ئاسه واره نووسراوه کانی به ر له ویش نیشانه کانی ده بینیین.وه کوو له م شیعره ی بیسارانی دا :

یاران دیم ماهی..................                            ئارو دیم به چه م موباره ک ماهی

دیا به لاوه به وینه ی شاهی                           دین جه ده ستم سه ند به نیم نیگاهی

من سوفی مه زهه ب ته رک دل که رده                  سوفی توبه کار جه گشت ویه رده

مه شغوول به ته سبیح حه ی ته وانا                     ناگا ئه و جه مین په نه م نمانا

ته سبیح لیم سه ندش توبه م دا شکست         ده رلاد کافر بیم رووم که رد نه که نشت

قیبله م چوون توبه وته سبیحت به ردا                   سانیم نیگاهی ئه گه ر نه مه ردا

وه یان له شیعره کانی سه ی یاقووی مایده شتی دابه تایبه ت له شیعری زاهید حه رامه ن وه یان سه یدی هه ورامی

*سه رنجیک له سه رره ولی ته کیه وخانه قا له کومه لگای کوردستان وره نگدانه وه ی له شیعرو  ئه ده ب دا:

شیخه کان که به سه روکان وریبه رانی خانه قاکان ده ژمیردرین (مه به ستم ته نیا ئه و شیخانه یه که خه لیفه وده رویش وسوفی موریدومه نسووبیان هه بوه وبه ئیرشاده وه نووساون)هه ر له سه ره تاوه تا ئیستاش به رواله ت وایان گه یاندوه  که له سیاسه ت دووره په ریزن .ته نیا کاریان ئیرشادووخودا په رستی یه .ئه وان واشیان  به باش زانیوه سوفی وده رویش وخه لیفه له ده وری خویان کو که نه وه،ئالقه کانی زیکر ریک خه ن وهه رله و ئالقانه ش  گه وره خه لیفه کان دیاری بکه ن بوتوبه دادان وخاوین کردنه وه ی دل وده روونی موریده کانیان که لکیان لی وه رگرن وجه ماوه ر به ره ولای خوداپه رستی راکیشن.بو دابین کردنی هه ل و مه رجی شیاوی ئه م ئه رکه ش واره خساوه له به رانبه ر ده سه لاتدارانی سه رده می خویاندا نه ته نیا هیچ کیشه یه کیان نه بی بگره هیشتا بی هه لویست وته نانه ت له زور شوینیش دا ره وایی ومه شرووعیه تیان به ده سه لات داوه.ئه و به ره وازانیین وبی هه لویستیه وای له شیخه کان کردوه که له رووداوه میژووییه کان جارجاریکیش ره ولی ناوبژیوکه ریان له نیوان ده سه لات و نه یار هه بیت وه کووزوریک له به سه رهاته کانی مه ولانا خالیدو شیخی سه راجه دین که له ریاض المشتاقین دادیارن.بووینه:

ومن جمله مرحوم شهیدسیدهدایت الله است که یک بار حضرت ایشان کاغذی رادرخصوص اینکه باوالی کردستان درباب چندقطعه املاک منازعه داشتند وازطرف شاه عجم محصل اورده بود که والی املاک را به تصرفش بدهدوان املاک دهات متعدده بودندووالی ملا فتح الله قاضی راکه درخدمت شیخ ارادتی داشت فرستاده بود که جناب شیخ امر کند سیدراکه باما مصالحه نمایدوجناب شیخ درآن باب به سیدنوشت که با سرکاروالی  که ولی نعمت الامراست مصالحه وملایمه نمایدولجاج وابرام واصرارزیاده ازاین به روی کار نبایدارددنیا نه متاعی است که ارزد به نزاعی این مجادله ومناقشه ترک بایدکردکه تمام روی زمین آن مقدارنداردکه کسی آن رااختیارتوان کرددرمقابله ی صداعی.چون این مراسله ی جناب ایشان نزد مشارالیه رسیده واز قبول فرمایش ایشان سرباززده کاغذرادریده بود.

دریدآن نامه ی گردن شکن را                         نه نامه بلکه نام خویشتن را

بسی برنیامدکه اورادرخانه ی خودبه تیغ ظلم پاره پاره کردندونام اوراازدفتروجودبیرون آوردند.

"ریاض المشتاقین"ل279و280

ناوه روکی رووداوه کان وگیرانه وه ی به سه رهاته کان وکه راماتی شیخ ومه ولاناو خه لیفه کان له ریاض المشتاقین له زورشوین وبابه ته وه پیویستی به سه رنج ولیکولینه وه یه.له بری جیگاکاره ساتی وه هاسه یروسه مه ره  ده گیردریته وه که به پی پیوانه کانی ئه وساو ئیستاش له گه ل یاساوئاساناگونجی.  ته نانه ت نا ئاساییش دیته به رچاو.بو وینه زورداریکی تاوانبارکه وه به ررقی شیخ ده که ویت له جیگای ئه وه ی خوی سزابدریت  وتوله له خوی بکریته وه کوره که ی ده کوژریت یان دایکیک که به ئا سایی له منداله که ی تووره ده بی وئه م تووره بوونه ش به هوی پی زانینه وه شیخ ئازارده دات وه به رنفرینی شیخ ده که ویت دوعای لی ده کری وده مری.منداله که ش بی دایک ده مینیته وه! .به بروای من ئه م چه شنه روداوانه وگیرانه وه یان له کتیبیکی وه کووریاض المشتاقین داکه بی گومان له راستی به دوورن ته نیا نه مادو سه مبولیکن  بو به ناره وایی زانیینی کویله تی وزه خت وزور نه کردن له مروفی ژیرده سته وئازار نه دانی مندال  که له جیگای خویانداجوان وبه نرخ ده نوینن وبیگومان وه کوو داستان له سه رچاکسازی وخاوین کردنه وه یئیخلاقی کومه لگاومروف کاریگه رده بن.

      "برواننه ل 277تا280به سه رها تی میرزا عومه رته ویله ییومه لاعه بدولکه ریمی هه له بجه یی"

هه لبه ت گیرانه وه ی تریشی تیدایه که بو  پته و کردنی بنه ما کانی بنه ماله وراستی ودروستی له کرین وفروشتن ،حورمه ت گرتن له سنووره کانی باخ وبه ش ودزایه تی له گه ل درودزی وده له سه وزورشتی ترن.ئه م جوره گیرانه وانه چ له ئه ده بیاتی کون ومودیرنی گه لانی تر چ له ئه ده بیاتی کون وتازه ی ئیمه ش داهه ن وپه یوه ند کردنیان به ئایینه وه بو ئه وه یه زووترو زورتر کاریگه ربن هه رچه نده له راستیدا نه قومابن وئه فسانه بن.له پال ئه وه ش ئه ده بی گه لانی ترگه لیک زورتر له ئیمه پره له پیا هه لگوتن به ده سه لاتی سه رده مدا.ئه وراستیانه ته نانه ت  له ئاسه واری گه وره شاعیران ونووسه رانیاندا ده بیندری .که چی هه رئه ونووسه رانه ن بو به ره کانی داهاتووده بنه ناسنامه ومیراسی فه رهه نگی نه ته وه یی .بی هو نیه فیرده وسی وحافیزو مه ولاناو...ده بنه به لگه ی مه زن وریزیشیان لی ده گیری وله سه ریان ده نووسری.

له م وته یه مه به ستم ئه وه یه نووسه رانی پیشوومان به گشتی ومه لا حامید که باسی ئه م کونگره یه جیگای شانازی وبه لگه ی مان وژیانی ئه ده بی کوردن.نه ک هه رکورد به لکوو فارس وعاره بیش ده بی مه منوونی مه لا حامید بیتچوونکه سه ره رای ئه وه که سا یه تیه کی  ئایینی کورده خزمه تی هه ره زوریشی چ له باری ئایینی ،دانان ،وه رگیران ولیکدانه وه به ودوو زمانه کردوه .ئاسه واری مه لا حامید له وه رگیران ،دانان ولیکدانه وه به ودووزمانه له چاوی شیعره کوردیه کانی یه کجار زورترن هه روه ها که له پیرستی ئاسه واره کانی دا ده بیندری.ئه وه ی جیگای داخه که له ئاسه واره کانی مه لا حامیددا بو عاره بی وفارسی یه کان  زورتر بایه خ دراوه . ته نانه ت ماموستا مه لا عه بدولکه ریمی موده ریس وه رگیردراوه ی شیعره هه ورامیه کانی به سورانی پیش که ش ده کات،به لام تا ئیستاش ئه و شیعره هه ورامیانه که ره نگه زورتر ئایینی بن  به چاپکراوی له به رد ه ستدا نیین.بی گومان هه لسه نگاندن وشی کردنه وه ی پله وپایه ی مه لا حامید له ئه ده بی کورددا به بی شیعره هه ورامیه کانی نه ک هه رئاسته مه بگره هیشتا ناشکری.من له و بروایه م ئه گه رئه وشیعره هه ورامیانه به چاپی بخریته به رده ست ره نگه کورد به میراسیکی گران به هاتر له روله بزانی مه لا خه یری رواری خوی بزانی وناسنامه یه کی تر بو رابردووی خوی بدوزیته وه که هیوادارم ئه و که سانه ی له م بابه ته وه هه رشتیک  شک ده به ن وه خو که ون وکه متر خه می نه که ن.

ئه وه ی که مه لا حامید له کامه شاعیری کوردی پیش خوی ته ئسیری گرتوه به داخه وه شیعره کوردیه کانی به ده سته وه نین تا بزاندری به لام به م تاکه شیعره فارسی یه داکه ده لی:

دل نازک اولیاء چون گل است                         گل ارزخم شد چاره اش مشکل است

                                              ل165ریاض المشتاقین

ده ر ده که وی که ئا شنا وشاره زای شیعره کانی  گه وره شاعیری کورد مه لا مسته فای بیسارانی یه.ئه م به یته  جوره وه رگیرا نیکه له شیعری چراغ  نه دله ن  له ماموستا بیسارانی که ده لی :

چراغ نه دله ن................                         هه ر که س غه ریبه ن هه رداخ نه دله ن

دله ی غه ریبان چوون په ره ی گوله ن             گول خار تیش نیشو خه یلی موشکله ن

...................................................................................................

جا چون وبو چی که متر کاریگه ری شاعیرانی کوردی پیش خوی وئه وسه رده مه ی پیوه دیاره ره نگه جیاوازی بیرو رایان شیوه ی نووسیینی شیعر به زمانی کوردی بیت که ئه وشاره زائیه  له بیسارانی وسه یدی ومه وله وی وئه حمه دبه گی کوماسی ودیکه شاعیرانی کورد داده بیندری  ره نگه له مه لا حامیددا نه بووبی. ته نانه ت مه و له وی کورد که له سه رده می مه لا حامید دا ژیاو ه وئه وپه ری جوانکاری و داهینانی له ناوه روک وزمان پاراوی له شیعره هه ورامیه کانی پیشکه ش به کورد کردوه وبیگومان به هو ی شیخه وه به مه لا حامیدی شه وه نزیک بوه ناوی له ریاض المشتاقین دا زور که م ده ر ده که وی  ئه ویش نه له سه ر ده ریای شیعروئه ده بی  که مایه ی شانازی نه ته وه ی کورده به لکوو له سه ر ئه سل و نه سه بی که سیکی تر که جیگای گومان ودوودلی یه؟!........

      ل 289ریاض المشتاقین

به بروای من ئه مه بو خوی پرسیاریک ده خاته  به ر ده م که ئایا ته نانه ت ئه مه بو خوی به جوریک که م ره نگ کردنه وه ی  مه وله وی نیه  که جیاوازی له گه ل مه لا حامیددا ئه وه یه ته نیا به ته سه ووف وشیخایه تی وه  نه وه ستاوه وپه لی بو شاخه کانی  تری ئه ده ب کیشاوه وله زور بابه تی تره وه جوانکاری وداهینانی هه یه.

ئه و ه ی که مه لا حامید به وته ی خوی له پیر زاده کانی ویستوه  تا شیخ ئیجازه ی بدات کتیبیک له چه شنی به ره کات ئه حمه دیه له سه رمه ولانا خالیدو شیخی سه راجه دین بنووسی وشیخیش ئه وئیجازه یه پی داوه وله سالی 1274ی کوچی مانگی ده ستی به نووسینی ریاض المشتاقین کردوه وپاشان ئه م کتیبه ش  له به رچاوی ئاسه واره به نرخه کانی تری مه لا حامیده وه باشتر پاریزراوه وزووتریش خراو ه ته به رده ستی خوینه رده مانخاته سه رئه و بروایه گله ئی یه ک له بنه ماله ی شیخ و به ره کانی دواتری ئه وان بکه ین. چوونکه ئه وبا یه خه ی بو پاراستنی ریاض المشتاقین  دراوه بو ئاسه واره به نرخه کانی تری وه کوو لیکدانه وه ی مه سنه وی وشیعره هه ورامیه کانی نابیندری.بویه ده بوایه بنه ماله ی شیخ  به هوی په یوه ندی ژیانی مه لا حامید به وانه وه  به تایبه ت خاوه ن داریان له ئاسه واره کانی بکردایه ووه کوو ئه رکیکی پیویست ومیژوویی بیاندایه ته ده ستی به ره کانی داهاتوو.هیوادارم ئه م کونگره یه هه لیکبیت بو وشیار کردنه وه و قه ره بووکردنه وه ی ئه م که متر خه می یه.

بابه تیکی تری باسه که م به ربه ره کانی بیرووراکان له سه رته سه ووف وشیخا یه تی له ئه ده بی کورده که به کورتی له سه ری ده روم.

هه روه ک له ئه ده بی فارس دا خه یا م و هاو بیره کانی ده بینیین  که هه ر کامه یان  به جو ریک دژبه شیخ وسوفی و ستاون یان حافیزی شاعیر جوره خودا ناسی یه کی تایبه ت به خوی هه یه ومه ولاناش روانینیکی جیاوازترو سوفیانه به خوده گری که له وپه ری ده وله مه ندی یه وئه م کومه له روانینانه  که له یه ک جیاوازو ته نانه ت  دژ به یه که ن سه رجه م ئه ده بی فارس پیک دینن.ئه ده بی کوردیش  لهم ده وله مه ندی وچه ن جوره روانیینه بی به ش و به هره نیه . به ر مه لا حامید ، مه لا  مسته فای بیسارانی که رووی له قاپی هیچ شیخ ومه شایه خیک نیه راسته ری خوی به دوستی خوداده زانی:

شه وه ن خه لوه ته ن مال بی ئه غیاره ن             ئاله م گرد وته ن دوس خه وه رداره ن

دانگی شه و مانو بیدار به رجه خه و                    دوس مه دارو دوس ناله ی نیمه شه و

بنمانه جه مین نوور پاکته ن                                 ئه ر تو پاکه نی جه کی باکته ن

سوب جه بوتخانه ی ده روون پرجوش                    شیوه ی شیرینی باده ی باده نوش

خاسته ره ن جه دین ریا که رده ی تو                    ره نج ئا خر هیچ به ر نه وه رده ی تو

پاشان سه ی یاقووی مایده شتی ،مه لا حامیدو سه یدی هه ورامی ومه له وی تاوه گویزی ومه حوی ودوا تریش به ره ی مه لا حه سه نی دزلی وقانع وبیکه س دین که هه ر کامه یان ته سه ووف و شیخایه تی  به جوریک له بیرووراوکه لامی ره نگ ده داته وه .

سه ی یاقوو له به رانبه ربه ناو زاهیدو خوپاریزه کاندا له شیعری زاهید حه رامه ن دا ده لی:

زاهید حه رامه ن.................................               زاهید زینده گی وه تو حه رامه ن

نه شورت وه سه ر نه پات وه دا مه ن            نه هه رگیز مه جلیس عه یشت مه قامه ن

........................................................................................................................

.................................................................................کوتائیش  به م جوره:

تو هه رهای له ویر روژه ونمازان              منیش هام له ویر که مه ن درازان

تو هه ر های له ویر میحراب ومه نبه ر            من هه رها م له ویر زولف بو عه نبه ر

رای روباو ئه نجیر گرتنی وه پیش                زاهید تو گورگی های نه جه لدی میش

هه ریه ک نامه مان مه گیریم وه ده س         نیکی وبه دیمان ئه ویت موشه خه س

ئه وسا جه ودنیا خودا شاهیده  ن            هه ق وه سه ی یاقوون یاوه زاهیده ن

یان سه یدی هه ورامی له شیعر ی یا شیخ سه نعانم داده لی:

ئه ر ئاشق نه بان یه کسه رمه لا وشیخ             فتوا بو سه یدی سه ر بران به تیخ  

مه لا حه سه نی دز لیش که دژ به شیخایه تی سه رده می خوی راده وستی له شیعریکی دوورو دریژدا به قه سه م دانی شیخ                                

 به گیانی غه وسی گه یلانی وشای نه قشبه ند به فه رهه نگوو نه ریتی  هیندیانی زانیوه وبی به هره وزیانبار بو کوردستان:

.....................................                                             ...................................

ریگات گوم کردوه روو به ترکستان                           به هه له ریگه ت که وته کوردستان

بو خاتری پیر هیندو غه جده وان                          پیری سه مه رقه ند پیری هه مه دان

ته پله که ت لیده به ره وهیندوستان                  ئیتر به سیانه خه لکی کوردستان

وتیان شاره زوور خوشه بو میوان                       میوان دووسه دسال ئامان سه دئامان

ئه گه رنوبه ش بی ئیتر به سمانه                    به شی کورا وکور هه رچی که سمانه

................................................................................................               

 له پال ئه مانه ش ماموستا مه وله وی تاوه گویزی له ئه ده بی کورددا ده بیندری که له پیاهه لگوتن و هونینه وه ی شیعر وقه سیده ی زورجوان بو شیخ هه ر ئه و به ته نیا به سه تا هه موو که لینیک پر کاته وه ئه گه رکه سی تریشمان نه بی.مه وله وی له وپه ری جوانکاریه وه شیعری بو شیخ داناوه  وئه و  په ری سوزو خوشه ویستی راسته قینه ی خوی ده ر ده بری:

ئایینه ی کامل ئازیزه که ی فه رد                     فیدای ئامات بام سه فاییت ئاوه رد

......................................................................................................

شیفای ئیش ونیش ئه ی زامان سه خت         زیای دیده و دل مه عدوومی به د به خت

........................................................................................................

شیخی ده وله مه ند به هره ی سه رمه دی     یاگه ی حه قیقه ت جیلوه ی ئه حمه دی

............................................................................................................

جیلوه ی جه لای جام دله ی پر جه گه رد       فه رمات په ی ته سبیح ها ره وانه م که رد

............................................................................................................

هه تا چه م نه جه م شیوه ت دیاربی      جه لام فه سلی وه سل به زم ئه غیار بی

ئیسه لیلاویش گرته ن دوو دیده          خه لوه ته ن سا بو ئه ی به رگوزیده

....................................................................................................

هه لبه ت روانیینی  شاعیره کانی سه رده م به تایبه ت قانع و بیکه س زور جیاوازتر ورادیکالتره .ره نگه هوی  ئه م جوراه گورانه ش به شیکی  بو گورانی جوری شیخایه تی بگه ریته وه که خه لک له و بروایه ن شیخایه تی ئه مرو له گه ل رابردوودا جیاوازه!؟

دوایین به شی وتاره که م جیگا وپیگای گورانی و مووسیقایه له میژووی ته سه ووف وشیخا یه تی دا:

به خوشی یه وه ده بی بلین ته سه ووف وشیخایه تی  نه ک هه ر دژ به مووسیقا وگورانی نه وه ستاوه بگره له په ره پیدانیشی  ره ولی گیراوه وده ستی هه بوه . سیا چه مانه ی تایبه ت  به ناوی شیخانه وه دانراوه  که به ئا غه گیان له یل و... ریتمه کانی تر ده خویندری . به زمی تریشمان هه ن که له پارانه وه و موناجاته وه باس ده که ن  وه کوو گه ردو گه ردانه .له پال ئه م هه موو گورانیا نه ش دا له ئا میره کانی  مووسیقا ی ده ف وشمشا ل و له زیکریش دوو ته پله  که لک  وه ر گیرا وه .هه لبه ت نه شبیندراوه ونه بیستراوه هیچ  شیخیک  دژ به سیا چه مانه  راوستابیت .  ته نانه ت بو گه شه پیدان و به ره وا زانیینی هه ولیا نداوه. لیره ش ئه م پرسیاره دیته به ره وه: ئایا خانه قا بو خزمه تی موو سیقا وهو نه ره یان شیخایه تی له مووسیقا وهو نه ربو به رژه وهندی خوی و ه کوو ئامرازیک  به  هره ی گر توه؟  ده نگ خوش  له لای شیخ  جیگا یه کی تایبه تی هه بو ه. ده ف وشمشال ریزیان  لی گیراوه ته نا نه ت له سه ر زما نانیش  خراوه له کاتیکدا ئا میری  ده ف  کون ده کری و ده دری نابی  وه لا بنری وسوو کایه تی وبی ریزی  پی بکری به لکوو ده بی بوتری شه هید کراوه وریزی لی بگیری .به م پی یه ده ر ده که وی شیخا یه تی له ئاستی مووسیقا دا نه رمو نیانه وبه ره واشی ده زانی.

کونگر ه ی مه لا حامید هه لیک بوو تا به هوی په یوه ندی ژیان وکه سایه تی  ئه و به ته سه ووفه وه  ئه م باسانه شی تیا بکری .ویرای سپاس  له پیکهینه ران وبه ریوه به رانی ئه م کونگره یه وریز نان له یادی مه لا حامیدی گه وره نووسه رو ئه دیب وشاعیر دوائی به باسه که م دینم .

                                          لا ی ئیو ه خوش. عه دنان زه بیحی

سه رچاوه کان:

ریاض المشتاقین-میژووی ئه ده بی کوردی ماموستا سه جادی-دیوانی بیسارانی- دیوانی سه ی یاقووی مایده شتی –دیوانی مه لا حه سه نی دزلی –دیوانی قانع –دیوانی بیکه س-حه دیقه ی سولتانی –دیوانی سه یدی هه ورامی –دیوانی ئه حمه د به گی کوماسی –باخچه ی بون خوشان  -کورتکراوه ی پایان نامه ی عه بدولستار ینه قشبه ندی –سایته په یوه ندی داره کان وگه لیک سه رچاوه ی تر...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

/ 3 نظر / 58 بازدید
...

با سلام از شما که این مقاله خوب را در اختیار علاقه‌مندان گذاشتید متشکرم.[گل]

اعلام نظربازدیدکنندگان درمورد مقالات کنگره به کیفیت برنامه های آتی کمک میکند داوری باشما؟

اعلام نظربازدیدکنندگان درمورد مقالات کنگره به کیفیت برنامه های آتی کمک میکند داوری باشما؟