# نوری_شهابی

نگاهی به زبان هورامی و جایگاه کاک عثمان

نگاهی به زبان هورامی و جایگاه کاک عثمان محمد رحیم غلام ویسی * ------------------------------------------------ پیشرفت های بشری خصوصاً در چند دهه گذشته بر ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 16 بازدید

مقاله عمر فاروقی در وصف ملا حامد بیسارانی

سةرنجی ذیان و بةرهةمةکانی مةلا حامید بیَسارانی «کاتب الاسرار» عومةر فارِوقی هةم دیسان وةرزی ثاییزة و زةردی خةزان زنجیرة ضیای کؤسالآنی داثؤشیوة ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

مقاله رحیم غلام ویسی(رئیس انجمن ادبی ماموستا بیسارانی) در وصف ملاحامد بیسارانی

                  مقدمه: احیای آثار باستانی چه از نوع فیزیکی باشد و یا از نوع نرم افزاری در حقیقت دست‌یابی به خودشناسی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 31 بازدید