# بیساران

مقاله شهباز محسنی در وصف ملاحامد بیسارانی

نگاهی مُجمل به شرح مثنوی ملاحامد بیسارانی   شهباز محسنی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد      کتاب مثنوی شریف سروده طبع وقاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

مقاله عمر فاروقی در وصف ملا حامد بیسارانی

سةرنجی ذیان و بةرهةمةکانی مةلا حامید بیَسارانی «کاتب الاسرار» عومةر فارِوقی هةم دیسان وةرزی ثاییزة و زةردی خةزان زنجیرة ضیای کؤسالآنی داثؤشیوة ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید