سه باح هه ورامی

زیر به لایه،بی وه فایه ده وله مه ند.

هه ر هونه ر نه مره و هونه روه ر مه رد و ره ند.

"هیمن"

به داخ و که سه ریکی زوره وه ئاگادارتان ده که ینه وه روژی پینج شه مه ریکه وتی 9ی سه رماوه زی ئه مسال دلی گه وره هونه رمه ندی ده نگ خوشی هه ورامان کاک سه باح هه ورامی له لیدان که وت.

که سایه تی ئه م هونه رمه نده گه وره یه که له دانیشتوانی باشوری کوردستان بوو بو هه موان ناسراوه و جیگای ریز بوو.که متر مالی هه ورامیه ک هه یه که ده نگی خوشی ئه م هونه روه نده ی لا نه بی و بیره وه ری شیرینی له گه شته کانیدا له سه ر سروشتی رازاوه ی هه ورامان و کوردستان نه دیبی.

دیاره ئه م کوسته نوی یه بو هه ورامان و کوردستان خه ساریکی گه وره وگرانو جیگای داخه.یادی به رزی له دلان دا ده مینی و تا هه تا به زیندوویی ده مینیته وه.

دامه رزراوی فه رهه نگی-ئه ده بی ماموستا بیسارانی به ئه رکی خوی ده زانی کوچی بی واده ی ئه م هونه رمه نده له هه موو کوردستان،ناوچه ی هه ورامان و بنه ماله ی به ریز و ئازیزی سه رخوشی بکات.

به ریوبه ری  دامه رزراوی فه رهه نگی-ئه ده بی ماموستا بیسارانی "عه دنان زه بیحی"

 

/ 4 نظر / 38 بازدید

ده ست وه ش،هه رمانه کیتا یاگی په نه زاناینه .یادوکاکه سه باحی تاهه تا زینه ن.

میرگه‌ورا

کاکه‌ عه‌نان به‌ریز ئه‌نجومه‌نکه‌تا ئه‌نجومه‌نوو بیسارانین و کاکه‌ سه‌باحیچ گورانیواچوو هه‌ورامانین و شمه‌ به‌ ناهۆرامی شیوه‌نتا که‌رده‌ن په‌ی کاکه‌ سه‌بایح. نمه‌زاندی به‌ هه‌ورامی بنوستی یا حه‌ز نمه‌که‌ردی ؟ مه‌گه‌ر موخاطبوو شمه‌ خه‌لکوو هه‌ورامی زوانین یا خه‌لکوو موکریان و هه‌ولیری؟

تونامری کاکه سه باح: هونه رنامری به ریزو ئازیزی کوردستانی!

عه دنان زه بیحی

وه شه ویس میرگه ورایامیرگه وار؟سپاس جه نه زه ره کیت.به هه ورامی نووسیای هه م ئاسانه ن هه م شیرین.نامی بیسارانی سه روئیمه وه پامانای نیه ن حه تمه ن به هه ورامی بابه ت بنیه یمیره وبه س.ساده ته رین به لگه په ی تیکه لاوی سورانی وهه ورامی دوور نه لمی،هامده نگی سه باح وحه مه ده مین خواشتین.که می نیه نی ئاسورانیانه فره ته رجه ئیمه په ی سه باحی داخداری با!باته سک ونزیک وینه ی بنیه یمی لاوه.دوورو وه ر وه لاو بدیه یمی.سورانی وهه ورامی براینی.....