/ 4 نظر / 12 بازدید
حسام الدين مرادي

سلام.به سپاسيه به انازه به رزي و نامي بيساراني گه ره كمانه ن ثبت نام كه رمي يا مه تله ب بنيه يمي سه رو سايتيوه راهه نماييما كه ردي. ده ستا وه ش بو

حسام الدين مرادي

سلام.به سپاسيه به انازه به رزي و نامي بيساراني گه ره كمانه ن ثبت نام كه رمي يا مه تله ب بنيه يمي سه رو سايتيوه راهه نماييما كه ردي. ده ستا وه ش بو

عدنان ذبیحی

کاکه حیسام ده ست وه ش ، هه نمی خزمه تته نه.سپاس په ی تو!

هورامان هانه به رچه م

سڵام کاک عه دنان وکاک نوری گیان ده ستا وه ش بۆ سۆپاس په ی هه رمانه کات به مه راسێمۆ نه ورۆزو دیوه زناو وچه شمیه ری چه مه راتانا.