پیشانگایه کی کتیب

 

"ئاگاداری"

ئاگادارتان ده که ینه وه به هاوبه شی خویندکارانی قوتابخانه کان و دانیشگاکان  و ئه ویندارانی زانست و فه رهه نگ،موئه سیسه ی فه رهه نگی ئه ده بی ماموستا بیسارانی پیشانگایه کی کتیب به ریوه ده بات.له م پیشانگا جگه له هه زاران کتیبی به نرخ به بابه تی جوراوجوره وه هیندی به رنامه ی تریشمان هه ن.وه کوو:

-         به ریوه بردنی به رنامه ی هونه ری.

-         رو خستن و نواندنی بابه ته ئه ده بی و هونه ریه کانی په یوه ندی دار.

-         نواندنی وینه هه ره کونه کانی رابردووی بیساران و زور وینه ی تر.

-         پیش که ش کردنی به خورایی کتیب به وانه ی زورتر سه ردانمان بکه ن یان کتیبی زورتر بکرن.

بو هه موو کتیبه فروشراوه کان دا پانزده ده رسه دی نرخیان که م ده کریته وه.

شوین و کاتی پیشانگا:

مه دره سه ی راهنمایی بیساران له په نجه وه تا نوهومی خاکه لیوه ی 1391 کاتژمیری 9تا12 و 3تا7ی روژان.

پیویسته بوتری بریاره بونه یه کی تایبه تیش بو دواهه مین روژی بگیری.

تکاتان لی ده که ین فه راموشمان مه که ن و سه ردانمان بکه ن به دلنیایی یه وه سه ردانی ئیوه گه وره مان ده کات و هیز و توانامان پی ده دات که به دواتربه م ره وته و جولانه وه دریژه بده ین که بو هه موو لایه ک به سووده...

                ده بیری موئه سیسه ی فه رهه نگی ئه ده بی بیسارانی"عه دنان زه بیحی"

/ 3 نظر / 28 بازدید
محمد

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال سال نو مبارک پرتال تبلیغاتی 9رنگ آگهی رایگان http://www.9rang.com

شاھین

آفرین بہ شما بخاطر ھمہ زحمت ھایی کہ میکشید،وبلاگ خوبی دارید.

سيد دانا برزنجي بيَسةري

السلام عليكم دةستخوَشيتان ليَ دةكةم وة خواي مهرةبان سةركةوتوتان بكات