مقاله عمر فاروقی در وصف ماموستا بیسارانی

 

 

 

عینوان :

لثکؤلینةوة لةسةر مامؤستا

مةلا مستةفا بثسارانی

 

نووسةر :

عومةر فاذوقی

 

 

 

 

 

لةدایکبووی : 1/11/1325

پلةی خوثنةواری : دیپلؤمی ئةدةبی و خوثندنی حوجرة و حةوزة

پیشة : ذؤژنامةوان و نووسةر و لثکؤصةر لةبواری مثژوو فةرهةنگ

ناونیشان : سةقز ـ بلواری شةهید بةهةشتی ـ بةرامبةری مةدرةسةی فاطمیه ـ پلاک 10

موبایل : 3181 376 0918

 


پوختةی ئةم وتارة

نووسینی : عومه‌ر فاذوقی

مةلا مستةفا بثسارانی هؤزانی مةزن، لةهةل‌و مةرجثکدا ژیاوة کة ئةسفةهان وةکوو ناوةندی دةسةلآتی ئثران لةگةص میری کوردستان کة ناوةندی سنة بووة، پثوةندی باشیان نةبووةو تووشی ئاص و گؤذ هاتوة. هةر لةو حاصةیشدا لة هةورامانات سانةکانی ئةوث بؤ خؤیان خاوةنی دام و دةزگای حکومةتی بوون و زةخت و فشاری دراوسثکان لة تورک و عةرةب و رؤمیش بؤ سةر سنوورةکان درثژةی بووةو ئةمانة هةمووی کاریان کردووةتة سةر ژیانی جةماوةری خةصکی و بثسارانیش وةکوو هؤزان و پیتؤلیکی کوردی موسوصمان بة لةبةر چاوگرتنی ئةوانة لایةنی مةترسی و ئیحتیاتی گرتووةتة بةر. بة تایبةت کة ئةو لةژثر دةسةلآتی بیرو باوةذی شثخی ئةشراق و فةلسةفةی ئةشراق دا بووةو دةش زانین عولةمای قشری کة تابیعی ئیمام غةزاصی بوون دژ بة فةلسةفة بوون و تةنانةت کةسانث بوون کة فةلسةفةیان بة کوفر دةزانی و بةر لةوةش بناغة دانةری حیکمةتی ئةشراق لة چاخی ئةییوبیان داو لة شاری حةصةب شةهید کرابو و هةرچةند سةرچاوةی حیکمةتی ئةشراق هةمان حیکمةتی ئةهوورایی و ئیزةدی ئاوثتة لةگةص زانستةکانی دینی ئیسلام بوو، بةلآم بؤیان قةبووص نةدةکرا، هةر بؤیة بثسارانی بؤی نةبوو ئةوةی لة دصیدایة بؤ خةصکی دةر بذثت و ناچار لة چوار چثوةی هةصبةست دا و بة ئاماژة بةیانی کردوةو بةداخةوة تا ئثستا ئةم ناوةرؤک و ناواخنی ژیان و بیر و باوةذی بثسارانی نةخراوةتة بةر شرؤضةو تةنانةت لةسةر بارودؤخی ذامیاری و حکومةتی زةمانی ئةویش نةدواون و بثسارانی‌یان وةکوو شاعیرثکی عاشق بة ئافرةت‌و خاوةنی ئةوینی مةجازی ناساندووة.


بةناوی میری دةهةندةو دلؤضان

عومةر فاذوقی ـ سةقز

ئامادةبوانی هثژا ... بةر لةوةی سةبارةت بة مامؤستا بثسارانی و ئةو خاصةی مةبةستی ئةم وتارةیة باسةکةم دةست پث بکةم، بة پثویستی دةزانم ئاوذث بدةمةوة لةو چاخةی بثسارانی تثدا ژیاوة کة دةبثتة ساصةکانی 1640 تا 1700 زاینی، بةرانبةر بة 1020 تا 1080 کؤچی هةتاوی و دةورو بةری 320 تا 368 سال بةر لة ئثستا کة دةبثتة زةمانی دةسةلآتی گةورة پیاوانی ئةردةلآن وةکو هةصؤخان و خان ئةحمةد‌خانی کوذی و ئةوگثرةو کثشةی کة لة مثژووی کوردستان و مثژووی ئةردةلآنةکاندا نووسراون و لة ئثرانیش دا بةرانبةر بوو لةگةص دةسةلآتی شاه عةباس و شاه تةهماسبی سةفةوی‌و چوونکا لة هةرثمی هةورامانیش دا  زنجیرةی میرانی هةورامان دةسةلآتیان بوو هاوکات بوة لةگةص سان سانی بهرام بةگ و سلثمان بةگ کة بةداخةوة سانةکانی هةورامان بة گةواهی تاریخ هةرگیز حةسانةوةیان نةبوةو هةمیشة لةلایان میرانی ئةردةلآن و دةسةلآتدارانی تورک یا ذؤمیةکان و جیرانة عةرةبةکانةوة دةست درثژی‌یان کردوونةتة سةر.

بةذثزان ... نازانم مثژوونوسانی خؤماصی لةبةر کامة هؤیة کة خؤیان لة مثژووی سانةکان لائةدةن و لةسةر ئةم عینوانةدا کؤکی ناکةن؛ ئایا ناکرثت ئةم باسة بخةینة بةر شرؤضة کردن کة سان بةوةزنی خان عینوانی حاکمةکانی هةورامان بوةو زنجیرة پادشاهانی ساسانی لةمان بوون؟ ئایا بؤی نیة کة لة ئةوانة سان سانی بوون و وةکوو چون دةبثژن «خانی خانان» بةهةمان شثوة سانی‌سانان هةبووةو بة درثژایی تاریخ و لةمحاوةرةدا پیتی «نون»ی یةکةم لابراوةو بؤتة ساسانی؟

ئایا چلؤن بةو کؤشک و قةلآی دیرؤکی کوردستانة کة مثژوةکةی پثش لة ئیسلامة دة بثژن حةسةن ئاوا؟ ئایا ناوی ذاستیةکةی «ساناوا» و یا «سانادژ» نةبووة؟ ئایا ناکرثت «سانا دژ» و «ساناوا» لة دوای ئیسلام بوبثتة «سنندج» و «حةسةن ئاوا»؟

ئةمانة ئةوخاصة گرنگ و سةرنج ذاکثشانةن کة بؤیان هةیة لةبةشی مثژوو فةرهةنگی زانستگاکانی کوردستاندا بخرثنة بةر باس و لثکؤصینةوة و بذیاری لةسةر بدةن!

وةکوو لة کتثبی «تاریخی سةلاتینی هةورامان» لاپةذةی 126 تا 155 نووسراوة لةو زةمانةدا بة هؤی ناکؤکی نثوان خان ئةحمةد خان و شاه وثردی خانی لوذ و پادشای سةفةوی لة ئةسفةهان لةشکرثکی مةزن بؤ هةورامانات ذةوانة کراوةو وةکوو لةم کتثبةدا نووسراوة ناوی ذاستی قةلآی زةصم هةمان «قةلآی ئیزةد گورد» بووة کة بةفةرمانی خان «ئةحمةد خان» تةعمیر کرا بوو و بةوجؤرةی نووسراوة :

«... به تمامیْ قلعه را تعمیر نمود. از روم و عجم یاغی می‌بود در عجم کردستان با کرمانشاهان و همدان و بعضی از لرستان در تحت تصرف آورده بود و از طرف روم ولایت موصل تا به حلب و دیاربکر بزیر حکم خویش در آورده می‌بود و بهرام میرزا بیگ چون که صادق دولت شاه عباس بود و به شاهوردی‌خان لُر قرابت داشت از خان احمد خان متنفر بود و خان لشکری عظیم بر سر وی روانه نمود و ... »

لةم هةل و مةرجةدا دیارة زانایثکی پایةبةرزی وةکوو مةلا مستةفای بثسارانی نابث کة لة گوندی بثساران تا دةگاتة سنة بث لایان بوو بثت. بةلآم لةبةر چی هةرچةند لةناو دثذةکانی مثژوودا دةگةذثن هیچ نادؤزینةوة؟

زؤر بةداخةوة ئةوانةی لةذابردوو دا باسکی هیمةتیان لث هةصکردةو ژیان و بةسةر هاتی کةسایةتیة ناودارةکانی کوردیان نووسیوة، زؤرتر ئةوةیان بؤ گرنگ بوة کة بزانن چلؤن دصداری کردة و چلؤن ژنی هثناوة. هةر بؤیة ئثستاکة لة مثژووی ئةدةبی کوردیدا ناوی مةحبوبةکانی نالی و عةنبةر خاتوونی مةولةوی و نةسرةت خانمی ئةدةب و ئامینة خاتوونی بثسارانی گةلث ناودارتر و بةر چاوترن لة بةشةکانی تری ژیانی ئةو پیاوة مةزنانة.

لة شثعری بثسارانی‌دا هةست بةوة دةکةین کة شاعیر بؤ بةیانی مةبةستةکةی و گةیاندنی پةیامی خؤی بة دصبةر، خؤی ورد کردةو ئةوی بردوةتة سةرؤ و بؤ ئةم مةبةستةیش ئامادة بوة ملی لة تةناف بنث و یا بة چةقؤ بسپثرثت :


قیبلةکةم یة حةیفةن وثنةی تؤ شایی
ئةگةر گوناهی وة ئةم کةری بار
وةگةر نة حةیفةن بةواتةی بةدگؤ
بگیرؤ نةدص خةشمی گةدایی
یةسةر، بة شمشثر، یة تةناف، یةدار
نة پةردة، نؤ ذازی من و تؤ


 

دیارة هةموان بارودؤخی خوثندن لةو زةمانةدا دةزانن و ئةم چةشنة دةرس خوثندنة تا نیو سةدة بةر لة ئثستایش درثژةی بوةو فةقث یا خوثندةوار ناچار بوة لةبةر ئةوة یةکث لةو کتثبانةی پثویسته بی‌خوثنث ذثگای درثژ بگرثتة بةر و هةر بؤیة لة ژیان نامةی زؤربةی مامؤستایانی فةرهةنگ و ئةدةبی کوردی دا دةبینین کة چؤن بة چوار دةوری کوردستاندا و تةنانةت بة ولآتانی عةرةبی و شارة گةورةکانی ئثرانیش‌دا گةذاون. مةلا مستةفایش فارغ لةو لةشکةرکةشی و شةذو پثکادان و گیر و گرفتی حکومةتی لة هةوراماناتةوة بةرةو شاری سنة هاتوةو ئةم ذثگای سنةیش زؤر کةس پثواویانةو دةیبینن گةورة زانایانی وةکوو مةولانا خالید و نالی و مةولةوی و زؤربةی ناودارانی کورد بؤ کةسبی عیلم و فةزیلةت چوونةتة سنة و لة «دار الاحسان» و «دار الامان»دا و لةسةرچاوگةی فةرهةنگی نابدا تثراو بوون. بةلآم نةنووسراوة ئایا ذشتةی دةرسی بثسارانی چی بووة؟ ئةوةیش لةبةر چاو بگرین کة مثژووی ژیانی بثسارانی لةگةص مةکتةبی «دار الاحسان» یةک ناگرنةوةو لةوة دةچث کة لة «سانان دژ» دا مةدرةسةو حوجرةی دیرؤکی‌تر لة «دار الاحسان» هةبووة.

ئةگةر سةرنجی دیوانی مةلا حةسةنی دزلی ئةدةین و لةو شثعرانةی بةجث ماوون دةبثژثت کة «ما هیئتیان» واتة من و ئةوانةی لةذشتةی هةیئةت‌دا دةرسمان خوثندة بؤیة بة گةشت و گةذان لة ناوةرؤکی شثعرةکانی بثسارانی‌دا وا دیارة ئةو زؤرتر لة فةلسةفة و ئوسوص دا دةرسی خوثندة و لة پةیذةوانی فارابی و شثخی ئةشراق بووة کة ئةم مةکتةبة لة لایان شثخ «شةهابةدینی سوورةوةردی» مةشهوور بة شثخی شةهید بة ئاوثتةکردنی حیکمةتی ئةهورایی ئثرانی کؤن و فةلسةفة‌ی ئیسلامی تةدوین کراوةو فةیلةسوفثکی‌تری کورد بة ناوی «فخرالدین ماردینی» یارمةتی داوة و ئةمةیش لة شوثنةوارةکانی وةکوو «عةقصی سوور» و «حکمت الاشراق» و چةند بةرهةمی‌‌تر بةیان کراوةو ئةوةی کة من بةوة نزیک دةکاتةوة ئاماژة کردنة بة ئاگر و چرا لة هؤنراوةکانی ئةودا تا ئةو جثگای کة‌دةصثت :‌


ئثمةیچ پةروانةی شةم شناسانیم
میللةت پاکدین پثغةمبةرانیم
بنمانة جة بینن نوور پاکتةن
پةذو باص سووختةی دین خاسانیم
نةک ج تایفةی کةم نةزةرانیم
ئةرتؤ پاکةنی ... ج کث باکةتةن؟


 

ئیشارات و ئاماژةکانی بثسارانی هةر ئةوندة نی‌یة، بةلآم بةورد بوونةوة لة ژیان و بةسةر هاتی سوورة بةردی و محاکةمةی ئةو لة لایان قشریةکان و مؤرکردنی حوکمی قةتصی ئةو زانا مةزنة لة تةمةنی 38 ساصی‌دا لة حةصةب لایانی ئیحتیاتی گرتةتة بةر. دةنا لة کاتی ژیانی ئةویش‌دا هةر ئةو چةشنة بیرو رایانة لةسةر بؤ چوونةکانی فةلسةفی ئایینی بوة، وةکوو :


چراغ ذةزان بؤ ... چراغ ذةزان بؤ
نزیک وة پرشنگ پای قةصوةزان بؤ
با خاک گلکؤم خاک نؤ نةبؤ
بةصکة قیبلةی وثم ج ناکاو جارث
نا بةصةد بنثو پا وة گلکؤم دا
تا جة ژثر سةنک ساکن بؤ دةردم
خاس ئیدةن گصکؤم پةنای ذةزان بؤ
ئامثتةی خاکم وةصک خةزان بؤ
با یةکجار کؤنةی سةد ساص کؤ نةبؤ
بةیو وة سةیران، عةزم شکاری
وة قةبر تازةی تةنیای نؤم دا
نةکا سةنگ سوچؤ بة ئاهة سةردم
مامؤستای ذةحمةتی «علاالدین سجادی» لة لاپةرةکانی 180ـ182ی مثژووی ئةدةبی کوردی نووسیویةتی کة ناوچةی ژاوةذؤ بثشکةی ئودةباو شاعیرةکانی کوردستان بوةو زانایانی هةرة پایة بةرز لةو ناوچة هةصکةوتوون و ناوی چةند زانای مةزنی نووسیوة کة ئةمانة هةموویان مامؤستای بث هاوتای زةمانی خؤیان بوون و هةصکةوتنی بثسارانی لة گؤذةپانثکی ئاوادا ئیتیفاقی نةبوة. بةتایبةت کة ئةو لة بنةماصةی زانیاران بوو رثگای باوو باپیرانی لةبةر گرتوةو پاش وةرگرتنی ئیجازة لة «سنة» گةذاوةتةوة بؤ بثساران و بة زانایثکی عیلمی ئوسوص ناوی براوة.

بةلآم بؤچی بثسارانی رةز دةکاتة چرا و بؤچی وای پث چاکة گلکؤی لة‌پةنای ذةزان دا بثت؟ کة لة ئاگری جةستةی ئةو سةنگی خارایش دةسووتث و هؤکاری ئارامی خؤی و ئاسوودةگی لةوةدا دةزانثت کة قیبلةی بةنا بةصةدی بثت و پای لةسةر مةزاری دابنث، بةلآم داخؤ ئةو قیبلةکثیة؟ من پثم وانیة زانایثکی شارةزای‌ئایینی و پیتؤصیکی ئةشراقی ئافرةتثک بکاتة هةوثنی ژیان و دةرمانی برینةکانی. مةگةر ئةو بة فرموودةی خؤی پةذو باص سوفتة یا په‌ذو باص سوختةی دینی خاسان بووبثت.

سةبکی بثسارانی لة هؤنراوةکاندا هةر ئةو شثوازةیة کة ‌پیرانی ئةهلی حةق لة ئثرانی کؤنی بةر لة ئیسلامةوة پاراستویانةو لة هةموویاندا کة دةست بة دةس دةکةن تیکراری مةتلةع دةبینرثت‌و ئةمةیش لة شثعرةکانی بثسارانی‌و ئةحمةدبةگی‌کؤماسی‌دا بةرجةستةیة وةکوو :


گصکؤی تازةی‌لةیل... گصکؤی تازةی‌لةیل
یا ئاخ پةی منداصی ... ئاخ پةی منداصی
گؤشةی خاترم ج خةم بث خاصی
هةربازیم مةکةرؤ من چةنث یاران
نازاران جةمین لثم نةمةپؤشان
ئیسة ج شوومی زةمانةی باتص
لة کؤماسی و ئةمةی بثسارانی
 ئاخ ... وا ... دةریغا، پةرث منداصی
لاقةید بیم ج تةعن بة وةشی و تاصی
مةشیم وة باوةش ناسک نازداران
مةکةر دةم سةیران زوصف وةشبؤشان
نازاران یةک‌یةک لثم مةکران سص


 

ئةوةی لة ناوةرؤکی ئةم هةصبةستةدایة، سةرةتا دونیای سادةو خؤش و ئاسوودةی منداصی و وةبیر هثنانةوةی باوةش و ئامثزی گةرم و ئاوثتة بةبؤی سمص و مثخةک و بابؤصةی مثهرةبانانةو پاشان نووسینی ئةوةی کة چلؤن حیجاب لةو زةمانةدا بوةو کاتی هؤنةر گةیشت بة عومری بلووغ، ئیتر ئافرةتةکانی دةور و بةری روویان لث داپؤشیوةو جةمین لةو پؤشراوةو ناتوانث سةیری زوصفی و شبوو بکات و نازداران سصی لث دةکةن و ئةم بةیتة بوةتة ئیلهام بؤ ئةم شثعرةی تازة :


هةتا جوان بووم فرة پیر نةبووم
ئثستا کة پیرم من دةگرم سؤنة
دةمکرد ذاوی باز سؤنةگیر نةبووم
سؤنةیش سص دةکات لة داوی کؤنة


 

پثم وایة ئةو سص‌کردنی نازداران لة شثعری بثسارانی‌دا ئیلهامی ئةم شثعرة بووبثت، بةلآم بثسارانی

/ 0 نظر / 15 بازدید