حه له بچه

 

 

(بوکا ره ساته که ی هه له بجه )

 

"ئاوا تی کوتریک"                                      

کوتریکی بی گوناهوو بیچوو کوژراو،

هیلانه  لی خا پوور کراو

له سه ر دلی کوردستانه وه هه لفری

به دل وجه رگی هه لقرچاو

به م جوره ی وت به خوره تاو :

گه روه ک تو بام

قه ت وا ویل وشیت وسه رسام

نه ده سوورام

له وبه رزانه

دوور له ئینسان، له ئاسمان

هیدی ،هیدی نه وی ده بووم

سه ریکیشم ده دایه لای

دایک وباب و مالی کوردان

ئا له ویش را هه لده فریم

خوم ده گه یانده وه به غدا

ده مکوتایه

 سه ر هیلانه ی بایه قوژان

خوم مات ده دا

تا ده رکه ئا وه لا ده بوو

جا به په له

تیشکیکیشم ده خسته سه ر

ئیسته پلی تاریک وره شی

دلی هه رگیز خور نه دیوی

کوندی گه وره، گا حوله ی ره ش 

سه دام حوسه ینی بی ویژدان

ئه و سا ئیتر خوی وشانسی !

یان له خه وی هه زار ساله ی

قه با حه ت وبی به زه یی هه لم ده ستان

یان وه ک قه قنه س

خوشم به وه وه ده سووتان

بو به ر پرچی قه لا چوی کورد

بو کوتره کان

بو رزگاری وژیانه وه ی

خاکی پیروزی کوردستان.

 

                            عه دنان زه بیحی  30/03/68

/ 0 نظر / 35 بازدید