مقاله برهان اختر - ماموستا بیسارانی

 

نام و نام خانوادگی برهان اختر

میزان تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی(مبارزه با بیماریها)

نشانی: مریوان ، مرکز بهداشت شهرستان مریوان

واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها

تلفن تماس  09188747204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سةردای

کة زةردَؤ  وةرثأوو دوص  براپةو  وةپاتیم کؤض  کةرا

و

جة "مةپاجامی"* و"مةلاخدر و"** أواری  ماپ ئاوایی  کةرا

بةمانییایی و نسکة  نسکوو  شةماپیوة و

ضةنی ماضوو تةوةنة  طؤرًٌص و  قةپوةزةکاو  سیروانی

یؤ طصرا ،

ئیتر من داستانةوة بصنا....

جة سةروو جانمازةکؤ

حةزرةتو "خدر وجامی"

جة  وصرةطا ثاییزصنة....

کؤتا  أا ....

سةروو أاکصمؤؤ  طؤراپة "طةلاوصذ"ة هةوارةکؤ "مةلاخدری"

دلص" تةوةنة  "ضةرمصنة" کة بة نمةنموو وارانی

تةأة بیصبص ! دیای دیص ثةیم،

نةشناسصمؤ

هیلة هیل و  ورةورشا  نیابصرة

ثصسة واضی ضةمةأاو مصمانةکةیشا  بصنص

ضةنی وصشا قسص کةرصنص

کةس نةیاوصنة ضصش ماضا!

کة دوور کؤتاوة .......حةر بةردةوام ...ورةشائةی

منیض.... بةخصرایی دوور  کؤتاوة

و

تةنیا مؤرة مؤر! و هیلة هیلشا بةطؤشیم بة سووکی وةرص.

"زةردة" بةلةنجةو لارةوة

بة ضةمص مانیای وةروو ضةمامؤ وصش شاردَؤ!

"نةرةکص" بةمصزةرةی  سةوز، دلص قاثصوة سیاوینة

کة جة کؤپةکة لارؤ هةیوانوو  دیواخانی شص؛

تةنانةت مةرطیض جة سةروو أایشؤ

کة داطیرکةرا، دامنؤ طجیةکةیشا طرتةبص!!

نةضپاکنصشارة؛

بة  مل شؤأی

دةوةن بة دةوةن ،سصوةرةکص بة جلص سیاوص

کؤؤتصبصنص شؤنؤؤ  زةردَةثةأی

دیاربص فرة مانیصبصنص و واضینی جةثا کؤتصبصنص!

ئصمةیض جیاما   ئاسص

**************

ضاوصرةطانة.....

خرثة خرثوو خأوو أاو  أازةکصم

بةردةوام ضةنی ضریکة ضریکوو "مریضلة" ثاسارص

تصکةپة بیصبص ،

هیضکامشا جة یؤی  نةیاوصنة

و

جة یؤیض سپ نةکةرصنص.

کتووثأ" خأصو" ضا دلص حةلةلاینة

وصش فأة داو باوشوو تةوةنة، خأثؤپص ضةناکة درصذة!!

بة هاوارصوة و هةناُسةوة نزم طرساوة و  واتش:

ئای ضننة شةقؤؤ ئی ئینسانة بصمةکة  و  سةرشصویایة

و

سموو ئاذةپص طةأؤپص    و

ئةسثی سمت قؤثیایم وةنة کؤؤتٌصنص!!

حةتا واضی سةرةم مةأیان و.... قولصم  هةوشا  ئاردَةن ،

جارةوةختةض نمام بةرصنص !

و

نتاوصنص  سةروو جانمازةکةیمؤ تاوة ضؤک  بدَةو

ئاخر من ضا سةراوان سةریوة بصنص

ضةنی تؤثةپة "وةروة" وة نازار و ضةرمةپص

بةدةموو قساوة کؤتةبصنص أا

کةسةرةم بةرز کةردؤؤ و ضپاکیانصرة ، تؤثةپةکص نةمةنصبص،

منیض،  ضةنی "وایة"وة مانیای فرة طصپایمص ثةیش

کة  زانام وصش  شارانؤؤ؛

ضأیمؤنةٌ، ناما ثصوایمؤ

ثاسةم زانا  کةأةبیصبص!!

نةزانام  دلص ض  ترةکةوة  هؤرتپیشیای،

لاشؤ  تةوةنةوة  ثیرص، أووشة!!

نوقمة بیصبص ،

تؤیض زانی ؛ کة ئةطةر سةروو ئا لاشة أووشةیة نیشیرة و

واضی با مانیایة بةر کةروو، تووأةت بؤوةنة و داواؤ ئاوصت وةنة کةرؤ،

تؤزانی؟زم و هامن تةذنةشانة، تةذنة!

ئا  تؤثةپة ضةرمةپص و بةسةزمانص

بة دیل طیریةبص .

ئالاشة أووشة و هؤرتپیشیا ،خصوةخوانةضش جة سینؤؤ وصشةنة

کة  جة "قلیضکةسپاموو " لاو لووتص  مشؤؤ

ضةقنابصرة ؛

ثةنةم مةخؤیدص ..... راس ماضوو

خؤ من درؤزن نیةنا !!

مزاندص  ئا خصوةخوانة  کصن؟!

"قومامصوة" أةقةپةی  باپابةرز

تةوةن

/ 2 نظر / 32 بازدید
سله داد

مخاطبتون فقط کردهاست.منی که ترکم نباید بخونم؟ جدیدترین فیلم ها و سریالهای خارجی و ترکی با سریال قرن باشکوه - زندگی سلطان سلیمان عثمانی - به روزم.

بورهان ئه‌خته‌ر

سڵام کاک عه‌دنان بێقه‌زابی سپاپس په‌ی کاره‌کات. دیارا زوو وه‌ن نه‌یاوه‌نمێ یۆی .چه‌مێم رۆشن .شێعره‌کۆ منیچت جه‌ وێبلاگه‌که‌ینته‌نه‌ نیه‌نه‌ره‌ فره‌ سپاست که‌روو ده‌ست وه‌شبۆ .به‌ڵام دیارا ئه‌گه‌ر که‌سه‌وه‌ فۆنتوو وێبلاگه‌که‌یت نه‌بۆش نمه‌تاڤو بابه‌ته‌که‌ی وانۆوه‌. ئه‌گه‌ر بابه‌ته‌وه‌ به‌ " یۆنیکۆرد " نه‌نڤیسیۆ بڕه‌ جه‌ وانه‌ره‌کا مه‌تاڤا بابه‌ته‌که‌ی واناوه‌!! سپاست که‌روونه‌ ئی تێبینیه‌ وه‌ره‌چه‌م گێره‌ و جه‌ وێبه‌که‌یته‌نه‌ جه‌ فۆنتوو " یۆنیکۆردی" که‌ڵک وه‌رگێره‌ دووباره‌ سپاس