ای پادشه خوبان - ملا حامد بیسارانی

شعری زیبا از ملا حامد بیسارانی

ای پادشاه خوبان داد ازغم پنهانی               وی سرور محبوبان فریادزحیرانی

دل بی تو به جان آمدازسوزش مشتاقی      جان بی تو درافغان است ای قبله ی روحانی

بازآی که بازآیدبازی که پریدازدست              کم گوی که نایدبازتیرازپس پرانی

ماقمری کوکوگوتوسرولب جویی                مابلبل دستان زن تو غنچه ی بستانی

ماماهی بی آبیم تولجه ی بی پایان           ماخسته ی بیتابیم توعیسی لقمانی

محروم مکن ما راازفیض لقای خویش          بگذرزخطای ما ای رحمت رحمانی

ماگرچه گنهکاریم هم عفوطمع داریم           درپوش گناه ما چون مظهرغفرانی

گرتیغ زنی صدبارماروی نپیچانیم                 شرط است تونیزازمارخساره نپیچانی

مااشک ندم ریزان بادردوغم آویزان               ازغصه وجود مانزدیک به ویرانی

تاچند به گفت آریم مارازدل خودرا               ناگفته همی دانی ننوشته همی خوانی

 

                                                              ملا حامد بیسارانی

/ 0 نظر / 38 بازدید