نویسنده: عدنان ذبیحی و نوری شهابی
تاریخ: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱

عکس از :کیوان مرادی

چراغ قوربانه ن............

ئینه عیدی نو جه ژنی قوربانه ن

زه مزه مه ی ته وحید رای حاجیانه ن

داراو نه دارا مسکین و ده رویش

هه رکه س مه که رو قوربانی ی په ی ویش

تویچ ئه من به ره په ی قوربانی گاه

قوربانیم که ره چوون خلیل الله

تیغی بی دریغ بنیه م نه گه رده ن

تو(ساحیب)سه واب من شاد وه مه رده ن

منیچ په ی قوربان منه ت باره نان

قوربانی قوربان بالای یاره نان

 

ماموستا بیسارانی


برچسب ها