نویسنده: عدنان ذبیحی و نوری شهابی
تاریخ: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱

کوچی دوایی مه لا عارف زه بیحی

به دامانت بو.........

ساسوه یل ده ستم به دامانت بو

ئه و سا جه یه مه ن به ر ئامانت بو

ئه وه ل ره شته ی سه ول خه رامانت بو

ساسوه یل سه رم نه رات طوفه یل بو

ئانه مره ژی  با بالای له یل بو

خه زان زه رد مه بو زوو مه ریزییو

له یل نمه ریزیو نمه بیزییو

مه رگ راستیه کی تال و حاشا هه لته گره.

به داخ و که سه ریکی زوره وه هه والی کوچی دوایی مه لا عارف زه بیحی گه وره پیاویکی تری بیسارانی له دوا ساته کانی هه ینی 19 ه ی خاکه لیوه ی 1391 ی ک – ه   پی گه یشت.

مه لا عارف کوری مه لا جه لال  و خاتون نه جیبه له بنه ماله ی گه وره و دیرینی بیساران (هوزوو مه لایا) له سالی 1307 له دایک بوو. دوای تیپه ر کردنی 84 سال ته مه ن که به شیکی زوری وه ک ئه ندامی سه ره کی شورای بیساران بو خزمه ت به ئاوه دانکردنه وه ی بیساران ترخان بوو،سه ره نجام له سه ره تاکانی به هاری ئه مسالدا روحه شه پولاویه که ی سره وت و کوچی دوایی کرد.

ویرای ده ربرینی هاوخه می خومان بو خه لکی شاره دی  بیساران به گشتی و بنه ماله ی ئه و به ریزه به تایبه ت ، ئاواته خوازین له جیی ئیستاو نه وه ی داهاتووی بیساران دا جیگه ی پیاوانیکی وه کوو مه لا عارف بو خزمه ت به نیشتمانی خویان چول نه هیلنه وه.

ده بیری دامه رزاوه ی فه رهه نگی ، ئه ده بی بیسارانی

عه دنان زه بیحی


برچسب ها