نویسنده: عدنان ذبیحی و نوری شهابی
تاریخ: پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩

 

نام و نام خانوادگی برهان اختر

میزان تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی(مبارزه با بیماریها)

نشانی: مریوان ، مرکز بهداشت شهرستان مریوان

واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها

تلفن تماس  09188747204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سةردای

کة زةردَؤ  وةرثأوو دوص  براپةو  وةپاتیم کؤض  کةرا

و

جة "مةپاجامی"* و"مةلاخدر و"** أواری  ماپ ئاوایی  کةرا

بةمانییایی و نسکة  نسکوو  شةماپیوة و

ضةنی ماضوو تةوةنة  طؤرًٌص و  قةپوةزةکاو  سیروانی

یؤ طصرا ،

ئیتر من داستانةوة بصنا....

جة سةروو جانمازةکؤ

حةزرةتو "خدر وجامی"

جة  وصرةطا ثاییزصنة....

کؤتا  أا ....

سةروو أاکصمؤؤ  طؤراپة "طةلاوصذ"ة هةوارةکؤ "مةلاخدری"

دلص" تةوةنة  "ضةرمصنة" کة بة نمةنموو وارانی

تةأة بیصبص ! دیای دیص ثةیم،

نةشناسصمؤ

هیلة هیل و  ورةورشا  نیابصرة

ثصسة واضی ضةمةأاو مصمانةکةیشا  بصنص

ضةنی وصشا قسص کةرصنص

کةس نةیاوصنة ضصش ماضا!

کة دوور کؤتاوة .......حةر بةردةوام ...ورةشائةی

منیض.... بةخصرایی دوور  کؤتاوة

و

تةنیا مؤرة مؤر! و هیلة هیلشا بةطؤشیم بة سووکی وةرص.

"زةردة" بةلةنجةو لارةوة

بة ضةمص مانیای وةروو ضةمامؤ وصش شاردَؤ!

"نةرةکص" بةمصزةرةی  سةوز، دلص قاثصوة سیاوینة

کة جة کؤپةکة لارؤ هةیوانوو  دیواخانی شص؛

تةنانةت مةرطیض جة سةروو أایشؤ

کة داطیرکةرا، دامنؤ طجیةکةیشا طرتةبص!!

نةضپاکنصشارة؛

بة  مل شؤأی

دةوةن بة دةوةن ،سصوةرةکص بة جلص سیاوص

کؤؤتصبصنص شؤنؤؤ  زةردَةثةأی

دیاربص فرة مانیصبصنص و واضینی جةثا کؤتصبصنص!

ئصمةیض جیاما   ئاسص

**************

ضاوصرةطانة.....

خرثة خرثوو خأوو أاو  أازةکصم

بةردةوام ضةنی ضریکة ضریکوو "مریضلة" ثاسارص

تصکةپة بیصبص ،

هیضکامشا جة یؤی  نةیاوصنة

و

جة یؤیض سپ نةکةرصنص.

کتووثأ" خأصو" ضا دلص حةلةلاینة

وصش فأة داو باوشوو تةوةنة، خأثؤپص ضةناکة درصذة!!

بة هاوارصوة و هةناُسةوة نزم طرساوة و  واتش:

ئای ضننة شةقؤؤ ئی ئینسانة بصمةکة  و  سةرشصویایة

و

سموو ئاذةپص طةأؤپص    و

ئةسثی سمت قؤثیایم وةنة کؤؤتٌصنص!!

حةتا واضی سةرةم مةأیان و.... قولصم  هةوشا  ئاردَةن ،

جارةوةختةض نمام بةرصنص !

و

نتاوصنص  سةروو جانمازةکةیمؤ تاوة ضؤک  بدَةو

ئاخر من ضا سةراوان سةریوة بصنص

ضةنی تؤثةپة "وةروة" وة نازار و ضةرمةپص

بةدةموو قساوة کؤتةبصنص أا

کةسةرةم بةرز کةردؤؤ و ضپاکیانصرة ، تؤثةپةکص نةمةنصبص،

منیض،  ضةنی "وایة"وة مانیای فرة طصپایمص ثةیش

کة  زانام وصش  شارانؤؤ؛

ضأیمؤنةٌ، ناما ثصوایمؤ

ثاسةم زانا  کةأةبیصبص!!

نةزانام  دلص ض  ترةکةوة  هؤرتپیشیای،

لاشؤ  تةوةنةوة  ثیرص، أووشة!!

نوقمة بیصبص ،

تؤیض زانی ؛ کة ئةطةر سةروو ئا لاشة أووشةیة نیشیرة و

واضی با مانیایة بةر کةروو، تووأةت بؤوةنة و داواؤ ئاوصت وةنة کةرؤ،

تؤزانی؟زم و هامن تةذنةشانة، تةذنة!

ئا  تؤثةپة ضةرمةپص و بةسةزمانص

بة دیل طیریةبص .

ئالاشة أووشة و هؤرتپیشیا ،خصوةخوانةضش جة سینؤؤ وصشةنة

کة  جة "قلیضکةسپاموو " لاو لووتص  مشؤؤ

ضةقنابصرة ؛

ثةنةم مةخؤیدص ..... راس ماضوو

خؤ من درؤزن نیةنا !!

مزاندص  ئا خصوةخوانة  کصن؟!

"قومامصوة" أةقةپةی  باپابةرز

تةوةنةکص  ئانةش  درکنا  کة  ئا "أةقةپة"

جة بنةوة تؤزص   ئاوی  و  کةمصو  شةوضةرةش

شارانؤ

**************

با بلمص إأارة...........

شةوةما  ثةنة  بیة..........

أاکصم مةویارة ثةنة.... با   لانةدةو

هةرضننة أا زانوو ،ئةطةر شةوةما ثةنة  بةی!

أایض   نةزانوو .......دةسم طصرا

زاندص   کص ؟!

" نةرةکص"..........هةنارةکص.......

دةمٌصوةن نةدَانم ئی أا

ضپاکیانصرة ...... ورةورةوةم إذنی  .... ها براپة..... ثةی  کؤی؟

ئانة قسص دار هةنارصظة بص،

کة ثصسة تاج و سةروو  کناضپة  شازةوة ناسکة

جة دوورةوة ......و  ضا  سةربناواوة

"ظلة هةنارةکص" خوای خوص .....نةشناسصم !!

زانوو شمةیض  دیةنتا و سةرتا  ئامان

زاوةأوةوة  ناسک  بة أاویارصوة  مانیا و تؤزن  خوؤ!!.

دةمصوةن  ضی وپاتة بص ئازارة  و  سةربةرزة ،

ضی وپاتة  ناسک خةیاپةنة

دوور کةوتةبصناوة  و  غةریب بیةبصنص

بةشةرمصوة ، سةرةم بةرز کةردةوة

زاندص ضی؟

هیضم ثةنة  نةبص هیًض!!

تةنیا واتم :

بصقةزابی  براپةطیان ... بصقةزابی

*******

دةمصوةن طؤشم  طرتةن ثةی خةمةکاتا

هةرسةکصم تاسیةنص .... تاسیای

ضةمةکصم  خنیکیةنص !!

دةسصم  طیانشا ضةنة نیا  و ثةنجصم  طؤنیة نص.

بةپام ... تکا و لاپا  تا  ضننة کةروو ، طؤشم ثةی طصردص!!

ضا طردَ ئازارا بصزار نةبیةنا

تاسةو عةشقیم و وةشةسیایم  جة "ئةدَة" بیةنؤ

و

بوةؤ "حوجرة" و کؤض کةردَةیم ،

بیةن بة ئاوإذینوو هةناسةی سواری

و

رةنطص زةردَصم.

ضی وةرزةنة.....

بة ماضوو وارانی ،وةشةسیایم جة "ئةدَة" بؤ

"واضةم" سةدان "ترثة" ضپاکنؤرة..

هةزاران"تکة هةرسی" مجؤرة و وزؤأا

هةزاران هةزار  ئازارص کولنؤوة!

ضی وپاتة  ناسک خةیاپةنة؛

"واضة" بةرزتةر جة  قةپةم"

ثاکتةر جة دةفتةرةکؤ  "ئاوصستای"

تةنیا... واضة.....نا....نا

"وةپاتة"

ضةمصم ثةنة خةپات کةرؤ   و.... طأم مدؤو

ُکوردستانا....  هؤرامانا...... وةپاتةکؤ مةلاخدرین... مةلاخدر

بورهان هةورامی 6ی نوامبری 2007

کوردستان / مةریوان /أوار

 

 


برچسب ها